Konwencje i porozumienia międzynarodowe

» Dz.U. 1976 Nr 32, poz. 190
Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, przyjęta w Paryżu

dnia 16 listopada 1972 r. przez Konferencję Generalną Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji

» Dz.U. 1978 Nr 7, poz. 24
Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego, sporządzona w Ramsarze dnia 2 lutego 1971 r.

» Dz.U. 1991 Nr 27, poz. 112
Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie

dnia 3 marca 1973 r.

» Dz.U. 1996 Nr 58, poz. 263
Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporządzona w Bernie

dnia 19 września 1979 r.

» Dz.U. 2000 Nr 28, poz. 346
Konwencja sporządzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia 1992 r. o ochronie środowiska morskiego obszaru

Morza Bałtyckiego

» Dz.U. 2002 Nr 184, poz. 1532
Konwencja o różnorodności biologicznej, sporządzona

w Rio de Janeiro dnia 5 czerwca 1992 r.

» Dz.U. 2003 Nr 2, poz. 17
Konwencja o ochronie wędrownych gatunków dzikich zwierząt, sporządzona w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r.

» Dz.U. 2006 Nr 14, poz. 98
Europejska Konwencja Krajobrazowa, sporządzona

we Florencji dnia 20 października 2000 r.

» Dz.U. 1999 Nr 96, poz. 1108
Porozumienie o ochronie małych waleni Bałtyku

i Morza Północnego, sporządzone w Nowym Jorku
dnia 17 marca 1992 r.

» Dz.U. 1999 Nr 96, poz. 1112
Porozumienie o ochronie nietoperzy w Europie, podpisane w Londynie dnia 4 grudnia 1991 r.

» Porozumienie o ochronie wodniczki
(Acrocephalus paludicola)

(tekst nieopublikowany)


powrót do głównego menu

Wszystkie pliki zapisane są w formacie PDF
- do ich odczytania potrzebny jest program Acrobat Reader.